Förutsättningar tjänsten

Avtal/Villkor för tjänst
Priser för tjänst
Personuppgifter
Dina rättigheter ←
Cookies/Kakor
Personuppgiftsbiträdesavtal
Epostpolicy

Externa länkar

Dataskyddsförordningen

Villkor domännamn1

Villkor för SE -domän
Villkor för NU -domän
Villkor för UK -domän
Villkor för DK -domän
Integritetspolicy SE-domän
Integritetspolicy NU-domän

ICANN

Skyldigheter & Rättigheter


1 För övriga domäner kan finnas specifika villkor. Vi har dock från vårt sortiment sorterat bort de domäner som t.ex. kräver lokal verksamhet eller andra extrema villkor och enbart behållit de som är möjliga för dig registrera.

Personuppgiftshantering

Dina rättigheter

Uppgifter

Du har rätt begära ut uppgifterna vi har sparat om dig. De uppgifter vi har är ditt namn & adress, information om dina beställa produkter hos oss, samt epostkonversation och annan kommunikation om sådan har sparats.

Rättelse

Om information vi har om dig är felaktig har du rätt att rätta denna. Observera dock att detta inte bara är din rättighet, det är också din skyldighet att hålla kontaktuppgifterna med oss korrekta.

Rätten att "bli glömd"

Om du inte längre är kund hos oss fyller dina data inte längre något syfte och vi kommer då radera dem. Detta gäller all information utom det bokföringslagen kräver, där vi måste behålla vår bokföring sålänge som bokföringslagen kräver.

Rätt till begränsning

– När du anser att dina personuppgifter hos oss inte är korrekta och har begärt justering eller komplettering kan du begära att behandling begränsas i väntan på att justeringen utreds.
– Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, men du motsätter dig att uppgifterna ska raderas kan du istället begära en begränsning av användningen.
– När vi inte längre behandlar personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
– När du har invänt mot behandling i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än ditt berättigade skäl.
– När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få använda dina personuppgifter på annat håll. Detta gäller de uppgifter du själv lämnar och de gäller inte de uppgifter vi samlat på oss därför att lagen kräver det.

Rätt till invändningar

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker:
– för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
– som ett led i myndighetsutövning.
– efter intresseavvägning
Om vi motsätter sig din invändning behöver vi kunna visa skäl som väger tyngre än dina intressen. När det gäller behandling i form av marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Klagomål

Anser du att vi behandlar uppgifter om dig i strid med gällande lagstiftning bör du anmäla det till vårt dataskyddsombud snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Begära skadestånd

Om du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då skicka in en skadeståndsbegäran till vårt dataskyddsombud eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Länkar

Dataportabilitet