Förutsättningar tjänsten

Avtal/Villkor för tjänst ←
Priser för tjänst
Personuppgifter
Dina rättigheter
Cookies/Kakor
Personuppgiftsbiträdesavtal
Epostpolicy

Externa länkar

Dataskyddsförordningen

Villkor domännamn1

Villkor för SE -domän
Villkor för NU -domän
Villkor för UK -domän
Villkor för DK -domän
Integritetspolicy SE-domän
Integritetspolicy NU-domän

ICANN

Skyldigheter & Rättigheter


1 För övriga domäner kan finnas specifika villkor. Vi har dock från vårt sortiment sorterat bort de domäner som t.ex. kräver lokal verksamhet eller andra extrema villkor och enbart behållit de som är möjliga för dig registrera.

Sammanfattning

Så blir du kund

Du beställer & betalar den tjänst du önskar. Du har 14 dagars ångerrätt. Dock måste du för domännamnet, i de fall vi registrerar det åt dig, antingen vänta 14 dagar efter betalning eller aktivt avstå från ångerrätten, för att tjänsten skall komma igång snabbt för dig.

Så Avslutar du

Du avslutar enklast genom att helt enkelt avstå ifrån att betala. Du är inte bunden till någonting överhuvudtaget. Du får 1 gång per år ett erbjudande om att förnya ytterligare ett år. Om du slutar betala, då upphör de tjänster du köper från oss att fungera. Vad det kostar att förnya framgår av prislista.

Om vi hjälpt dig registrera en domän och du vill flytta den till en annan registrar, läs här hur du gör under rubriken beställ AUTH/EPP -kod.

Hur du kan komprimera dina filer, för att flytta dem till annat webbhotell, står beskrivet bl.a. under säkerhetskopia. Du bör oavsett om du tänker byta webbhotell - eller inte - ta säkerhetskopior före/efter större uppdateringar. Det är mycket enkelt. Bara en knapptryckning och sedan ladda hem filen.

Garantier

Det finns inga som helst garantier med tjänsten.

Avtal/Villkor för tjänst

§1 Allmänt

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Karla Hosting AB (nedan kallat KH) och kund. Kunden måste vara 18 år eller göra beställningen tillsammans med målsman som då blir ytterst ansvarig.

§2 Avgifter & Uppsägning

Kunden betalar beställd produkt i förskott för en viss avtalstid. Vad avgiften är och vad produkten innehåller framgår vid beställning och orderbekräftelse.


Vid beställning där avtalsperioden är 1 år, så är första årets avtalsperiod 10 månader. Dvs, kunden betalar enbart för 10 månader - första perioden - och får därefter ett erbjudande om att förnya avtalet med 12 månader. Denna teknikalitet har att göra med att det domännamn kunden beställer måste förnyas i god tid. P.g.a. att alla avtal förskottsbetalas - och avslutas med utebliven betalning - så måste vi alltså vara säker på att kunden vill förnya kontot innan vi förnyar kundens domäner. På detta vis ges kunden viss frist att förnya kontot utan att kunden tappar ägandet till domännamnet. Det blir tryggare för alla.
Kunden har rätt att inom 30 dagar ångra sig. Ångerrätten gäller dock inte om kunden vid beställning begärt att tjänsten skall aktiveras omgående. Detta gäller domännamn som vi uppmanas registrera, vilket betyder att om kunden ångrar sig så betalas den del tillbaka som inte avser avgifterna för domännamnet. Kunden blir alltså i dessa situationer ägare till domännamnet under minst 1 år och därefter kan kunden avstå ifrån att förnya det genom att avstå ifrån att betala detta.
En uppsägning, på enklast vis, kan ske genom att kunden helt enkelt slutar betala, dvs avstår ifrån att förnya tjänsten. Tjänsten kommer då automatiskt avslutas och kunden är inte skyldig KH någonting och KH är i sin tur inte ansvarig mot kunden för någonting. Kunden kan också välja att kontakta KH och i god tid meddela att en uppsägning kommer ske, för att under ordnade förhållanden t.ex. plocka ner en webbsida och/eller flytta kundens webbsidor till ett annat webbhotell. Ingen återbetalning av betald period sker.
Ett uppsagt kontrakt kan återaktiveras och domännamnet kan "räddas" om kunden kontaktar KH senast 1 månad efter att en uppsägning ägt rum. Efter denna period kan inte domännamnet räddas längre, då det ligger utanför vår kontroll.
En uppsägning kan också ske om KH anser att kunden bryter mot avtalet (se punk 5, kundens ansvar), vilket t.ex. inkluderar att brya mot svensk lag eller genom att använda kontot för verksamhet som skadar webbhotellet. En uppsägning som skett på detta vis kommer inte förnyas eller återaktiveras.

§3 Leverans av tjänst

KH arbetar med rutiner runt backup och reservplaner för att hantera olika händelser och kommer göra sitt yttersta i varje situation för att tjänsten skall fungera så bra som möjligt för dig som kund.

Vi gör oss också maximalt tillgängliga för support runt tjänsten och kommer göra vårt yttersta för att du skall känna dig bekväm som kund. Det kan uppstå situationer, påtvingade eller proaktiva, där nertid på tjänsten uppstår. Detta inkluderar även situationer som är helt utanför vår egen kontroll t.ex. avbrott hos underleverantörer eller fel i internet. I situationer när tjänsten inte fungerar friskriver vi oss från allt ansvar (se punkt 5, ansvarsfriskrivning)

§4 Kundens ansvar

Kundens ansvar är att följa svensk lag och att inte använda kontot på ett sådant sätt att KH kommer till skada, t.ex. genom att sprida virus eller upphovsrättskyddat material, använda kontot för intrångsförsök, överbelastning av server eller liknande. Om kunden använder skript eller tekniska system som är onödigt resurskrävande kan vi komma med förslag på bättre lösningar för kunden. Kundens ansvar är då att vara samarbetsvillig och kontaktbar via de uppgifter som kunden uppgivit vid beställning. I gränsfall förbehåller vi oss rätten att själva avgöra om kundens verksamhet är att anse som skadlig för oss och vi kommer då ge kunden några alternativ på lösning.

Vi tillåter inga webbsidor som innehåller pornografi. Vi förbehåller rätten att avgöra vad som sorterar under detta och inte.

§5 Ansvarsfriskrivning

KH tar inget ansvar för skada som kund, direkt eller indirekt, drabbas av genom användning av tjänsten. Exempel på sådana situationer är att leverantörer av tjänster, hård eller mjukvara, vi är beroende av får problem, utrustning eller mjukvara kraschar, ej fungerande backupsystem, nertid, förlust av data och/eller rådgivning som resulterat i förlust av data. Kund kan aldrig göra gällande någon som helst ersättning för skada som kunden orsakats på grund av KH.
Vi uppmanar våra kunder att själv ta en säkerhetskopia på den egna webbsidan, vilket är möjligt genom att använda det inbyggda backupsystemet i kontrollpanelen och med jämna mellanrum ladda hem den automatiskt packade filen med data till den egna lokala datorn.

§6 personuppgifter

Kunden är införstådd med att de personuppgifter som kunden lämnar samlas in och behandlas med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) och den Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679) i syfte att kunna uppfylla avtalet mellan kunden och KH. Kunden samtycker till att dennes personuppgifter kommer att användas i administration av verksamheten, för redovisning/drift och support som ges till kunden. När kunden avslutar köp av tjänst så kommer personuppgifter plockas bort. Dock kommer uppgifter finnas kvar under en period, t.ex. tills säkerhetskopior roterats. Eventuella klagomål angående behandlingen skickas i första hand till KH för rättelse. Fortsatta klagomål kan därefter skickas till Datainspektionen. Genom att använda KH tjänster förbinder sig kunden till det för tiden gällande personuppgiftsbiträdesavtalet. Se länkar nedan.

§7 Domännamn

KH registrerar kunden som ägare till domännamnet, men vi kommer sätta oss själva som teknisk kontakt för att sköta sådana aspekter av domännamnet som krävs för att det skall fungera, t.ex. namnservrar. Genom att använda ett domänamn förbinder sig kunden till det för tiden gällande villkoren för domänen fråga. Se länkar till vänster för respektive domännamn eller här nedan.

§8 Tillämplig lag och tvist

På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Vid tvist med anledning av avtalet ska i första hand ske ett försök mellan KH och kunden att komma överens om en lösning. Misslyckas detta får tvisten prövas i svensk allmän domstol. Kunden har även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en rekommendation på lösning av tvisten.